Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja "POMAGAMY DZIECIAKOM ZIEMI ŁÓDZKIEJ" zwana dalej Fundacją ustanowiona przez :
Parafia Rzymsko-Katolicka NNMP w Bełchatowie - reprezentowana przez Ks.Kanonika Janusz Krakowiaka,
Parafia Zesłania Ducha Św. w Bełchatowie - reprezentowana przez Księdza Władysława Staśkiewicza,
Pan Franciszek Więcławski
Pan Jacek Zatorski,
Pani Jadwiga Tumidajewicz,
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne "INKOM" w Bełchatowie - reprezentowane przez :
Członka Zarządu Marka Gierasa
Członka Zarządu Zbigniewa Tumidajewicza,
zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Wiesławę Gałkowską z Kancelarii Notarialnej w Bełchatowie ul. Piłsudskiego 3 dnia 9 lutego 2004 r.

Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.zm) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Bełchatów

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony

§ 5

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami - z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne Fundacji.

§ 6

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą fundacji oraz pieczęciami z danymi identyfikacji Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cele i zadania fundacji

§ 8

Celami Fundacji są :
prowadzenie działalności dobroczynnej, charytatywnej, wychowawczej na rzecz rozwoju i kształtowania dzieci z rodzin ubogich oraz pokrzywdzonych przez los pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, a także działalność oświatowa i w zakresie pomocy społecznej.

§ 9

Fundacja swoje cele realizować będzie przez zespół ludzi działających całkowicie społecznie bez pobierania wynagrodzenia za:
Udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej, merytorycznej oraz wszelkiej innej pomocy dzieciom i domom dziecka, jak również wspieranie dzieci w chorobie.
Współpracę z instytucjami dobroczynnymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, osobami fizycznymi i prawnymi, przedstawicielami świata biznesu w Polsce i zagranicą, a także z władzami samorządowymi i rządowymi Polski i krajów utrzymujących z nią stosunki dyplomatyczne.
Działalność promocyjną.
Szeroko zakrojoną działalność z wykorzystaniem nowych mediów, internetu, video.
Udzielanie pomocy fachowej reprezentantom domów dziecka w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł finansowania działalności dobroczynnej.
Propagowanie idei działalności Fundacji oraz realizacji jej celów.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski 1.200,00 zł oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Środki na realizację celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
dotacji od organizacji rządowych i pozarządowych, jak i innych funduszy dostępnych dla organizacji pozarządowych w kraju i za granicą,
dochodów z darów i imprez charytatywnych , zbiórek publicznych,
darowizn, spadków zapisów krajowych i zagranicznych,
subwencji od osób prawnych,
nieruchomości i praw majątkowych Fundacji oraz odsetek od wkładów na rachunkach bankowych Fundacji
inne świadczenia osób trzecich krajowych i zagranicznych.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 15

Dotacje, darowizny, spadki, zapisy i subwencje mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 16

Zaliczenie w poczet sponsorów Fundacji następuje na podstawie wniosku Zarządu i uchwały Rady Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 17

Organami Fundacji są:
Rada Fundacji - zwana dalej Radą
Zarząd Fundacji - zwany dalej Zarządem

§ 18

Uchwały władz Fundacji podejmuje się zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków tych władz.

§ 19

Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych niepodlegającym w zakresie wykonywania swoich funkcji zarządowi Fundacji.

§ 20

W skład Rady z mocy statutu wchodzą Fundatorzy wybrani w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.
Fundatorzy powołują do pierwszego składu Rady dwóch członków. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
Odwołanie może nastąpić, gdy członek Rady przez okres co najmniej dwóch lat, z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie bierze udziału w pracach Rady, albo w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Odwołanie następuje w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji, Fundator jako członek Rady nie może zostać odwołany.
Rada Fundacji składa się z minimum 2 członków.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego w obecności co najmniej połowy członków tych władz.
Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku śmierci, ustąpienia lub odwołania członka przez pozostałych członków Rady. Ustąpienie powinno być w formie pisemnej rezygnacji.
Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Rady nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 21

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

§ 22

w posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu bądź wyznaczony przez niego przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 23

Do kompetencji Rady należy:
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
opracowywanie propozycji nowych form działania Fundacji,
wybór Zarządu Fundacji,
uchwalanie Statutu,
podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd

§ 24

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, tj. kosztów podróży.

§ 25

Rada powołuje Zarząd składający się z 2 do 3 osób, na czas oznaczony, to jest na okres 1 roku kalendarzowego z tym, że kadencja pierwszego Zarządu zakończy się z dniem 31 grudnia 2005r.
Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie w szczególności w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.
Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.

§ 26

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Zarząd w szczególności :
sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
tworzy i znosi oddziały Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne.
ustala regulamin Biura Fundacji.
uchwala okresowe i wieloletnie programy działania Fundacji.
podejmuje inicjatywy w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
uchwala plany finansowe Fundacji.
podejmowanie decyzji o przystąpieniu do zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.
odpowiada za przyjęcie darowizn, spadków, subwencji, darów i innych środków materialnych i niematerialnych.
składa właściwemu organowi sprawującemu nadzór do dnia 31 marca coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.

§ 27

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać zespoły doradcze.
Zarząd co roku do dnia 15 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji - Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 28

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i jest organem wykonawczym Fundacji. Do jego obowiązków należy w szczególności :
bieżące zarządzanie majątkiem Fundacji,
powoływanie i odwoływanie osób kierujących oddziałami terenowymi Fundacji ustalanie wielkości zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,
podejmowanie wszystkich decyzji nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.
Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji aktów prawnych upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub łącznie dwóch Członków Zarządu.

Rozdział V
Zmiana statutu

§ 29

Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian w celach realizowanych przez Fundację.

§ 30

Decyzje w sprawie zmiany celu lub Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VI
Postanowienia szczególne

§ 31

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
W imieniu Fundacji umowę zawiera Prezes Zarządu Fundacji na podstawie jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 32

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana albo w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 33

Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 34

Majątek Fundacji, po zakończeniu bądź likwidacji, przeznaczony zostanie na cele wskazane uchwałą Rady Fundacji.

§ 35

Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bełchatów, dnia 14 lipca 2005 r.

© 2017 Fundacja Pomagamy Dzieciakom. All Rights Reserved. Designed By BestGroup.net.pl